Přeskočit na hlavní obsah

Politika integrovaného systému managementu

Záměrem společnosti je být trvale prosperující, spolehlivou a uznávanou inženýrsko-dodavatelskou firmou, působící na trhu investičního zboží v tuzemsku i v zahraničí v oblasti projektování, inženýringu, managementu nákupu zařízení, strojů, služeb, montážních a stavebních prací, managementu realizace projektů spojených s výstavbou a demolicemi investičních celků a jednotek z oblasti zpracování ropy a plynu, petrochemie a chemie, energetiky, strojírenství a strojírenské metalurgie, zpracovatelského a potravinářského průmyslu, inženýrských, průmyslových, občanských a environmentálních staveb a environmentálními inženýrskými službami.

Jsme si vědomi, že naplnění našeho záměru je možné pouze při zavedení takového systému managementu, jež povede k vysoké výkonnosti organizace a uspokojení požadavků zainteresovaných stran v návaznosti na kontext organizace. Pro dosažení našeho záměru deklarujeme následující Politiku.

 

Odpovědnost za produkty

I.   Budeme poskytovat produkty nejvyšších kvalit, splňujících požadavky zákazníků, jakož i požadavky právních a technických předpisů z oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce, stejně jako dalších závazků, ke kterým se společnost zavázala.
II.  Jsme odpovědni svým zaměstnancům a veřejnosti za to, že naše produkty a činnosti nezpůsobí újmu na zdraví nebo škody na životním prostředí.

 

Prevence znečištění a rizik

III.  Našim přístupem k péči o ochranu zdraví a životního prostředí je předcházení znečištění, vzniku mimořádných událostí, úrazů a poškození zdraví vyvolaných našimi činnostmi nebo produkty.
IV.  Zavedli jsme a zdokonalujeme postupy pro permanentní identifikaci, vyhodnocování a řízení rizik z oblasti zabezpečování kvality, péče o životní prostředí a bezpečnosti práce.

 

Vztah k zaměstnancům a veřejnosti

V.   Podporujeme zlepšování pracovního prostředí, všestranný kvalifikační rozvoj zaměstnanců a jejich motivaci vedoucí k zajištění spokojenosti zákazníků. Budeme zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
VI.  Budeme komunikovat a spolupracovat se zaměstnanci, jejich zástupci a s veřejnoprávními a správními orgány působícími v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Nejsme uzavřeni vůči občanským a zájmovým organizacím.

 

Vztah k dodavatelům

VII.   Při kvalifikování a výběru dodavatelů budeme zvažovat nejen kvalitu výrobků a služeb, ale i jejich přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
VIII.  Ve smluvních dokumentech s dodavateli budeme důsledně uplatňovat principy a postupy obsažené v našem integrovaném systému managementu.

 

Integrace a neustálé zlepšování

IX.    Našim trvalým cílem je zvyšování kvality pracovního prostředí, produktů, úrovně péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky zaměstnanců, zákazníků a očekáváním veřejnosti.
X.     Budeme usilovat o rozšíření nabídky o další produkty.
XI.    Integrujeme dílčí systémy QMS, EMS a OHSMS. Systém IMS budeme rozvíjet a zlepšovat jeho efektivnost a účinnost.
XII.   Plnění závazků z této Politiky je předmětem přezkoumání vedením. Toto přezkoumání je chápáno i jako příležitost k identifikaci potřeb změn a neustálého zlepšování.

 

Vedení společnosti se zavazuje poskytnout podporu, potřebné zdroje a vytvářet podmínky pro splnění této Politiky. Od všech zaměstnanců očekává, že v rámci svých pravomocí a odpovědnosti zajistí trvalé plnění Politiky.

V Brně, dne 20. 11. 2019