Přeskočit na hlavní obsah

Strojírenství

Zaměření oboru

Automobilový průmysl

Metalurgie a kovárenství

Strojírenský průmysl

Manipulace se sypkými hmotami

Sklady

Laboratoře

Projekční činnosti

 • Logistické studie
 • Studie proveditelnosti
 • Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
 • Žádost o vydání Integrovaného povolení i jeho aktualizace
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení a společné povolení
 • Dokumentace změny stavby před dokončením
 • Inženýrská činnost v souvislosti se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního nebo integrovaného povolení, zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby, a to:
  • Architektonicko-stavební řešení
  • Stavebně-konstrukční řešení (ocelové a betonové konstrukce)
  • Technika prostředí staveb (vytápění, chlazení, VZT, MaR, ZTI, rozvody plynů a stlačeného vzduchu, zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů)
  • Mechanická část projektu, tj. dispoziční uspořádání strojů a zařízení, a to jak ve 2D, tak i 3D modelu
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Autorský dozor
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Činnosti spojené s realizací stavby

 • Zajišťování dodávek
 • Specifikace náhradních dílů
 • Uzavírání subdodavatelských smluv
 • Výběr dodavatelů
 • Sledování jakosti a termínů přejímky dodávek
 • Kompletování průvodně technické dokumentace
 • Plánování realizace a sledování progresu
 • Sledování nákladů
 • Vedení stavby
 • Odborný dozor při výstavbě
 • Komplexní vyzkoušení
 • Uvádění do provozu
 • Asistence při zkušebním provozu a garančních zkouškách