Přeskočit na hlavní obsah

Zpracování odpadů

Zaměření oboru

Sběrné dvory

Kompostárny a biologické sušárny

Podzemní kontejnery

Technologie na drcení, třídění a lisování odpadů

Zpracování pneumatik

Projekty na energetické využití odpadů

Projekční činnosti

 • Studie proveditelnosti
 • Variantní návrhy stavby s ohledem na prostorové uspořádání, ekonomiku a environmentální požadavky provozu
 • Postupové diagramy od vstupu odpadu do areálu po jeho výstup z areálu pro všechny ucelené části
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Zadávací dokumentace pro výběrová řízení
 • Dokumentace pro provádění stavby, a to:
  • Technologická část projektu včetně návrhu zařízení
  • Mechanická část projektu, tj. dispoziční uspořádání strojů a zařízení včetně potrubních tras, a to jak ve 2D, tak i 3D modelu, návrh ocelové konstrukce
  • Stavební projekty všech profesí
  • Projekt elektro včetně slaboproudu, EPS, EZS, CCTV
  • Projekt ASŘTP – polní instrumentace i řídicí systém
  • Projekt komplexního vyzkoušení
  • Provozní manuály
 • Autorský dozor

Činnosti spojené s realizací stavby

 • Zajišťování dodávek
 • Výběr dodavatelů
 • Uzavírání subdodavatelských smluv
 • Sledování jakosti a termínů přejímky dodávek
 • Kompletování průvodně technické dokumentace
 • Plánování realizace a sledování progresu
 • Sledování nákladů
 • Vedení stavby
 • Odborný dozor při výstavbě
 • Komplexní vyzkoušení
 • Uvádění do provozu
 • Asistence při zkušebním provozu a garančních zkouškách
 • Záruční a pozáruční servis