Přeskočit na hlavní obsah

Zpracování odpadů

Zaměření oboru

Sběrné dvory

Kompostárny a biologické sušárny

Podzemní kontejnery

Technologie na drcení, třídění a lisování odpadů

Zpracování pneumatik

Projekty na energetické využití odpadů

Projekční činnosti

•    Studie proveditelnosti
•    Variantní návrhy stavby s ohledem na prostorové uspořádání
a ekonomiku a ekologii provozu
•    Postupové diagramy od vstupu odpadu do areálu po jeho výstup
z areálu, pro všechny ucelené části
•    Dokumentace pro územní rozhodnutí
•    Dokumentace pro stavební povolení
•    Zadávací dokumentace pro výběrová řízení

 

•    Dokumentace pro realizaci staveb, a to:
- Technologická část projektu včetně návrhu zařízení
- Mechanická část projektu, tj. dispoziční uspořádání strojů a zařízení včetně potrubních tras, a to jak ve 2D, tak i 3D modelu, návrh ocelové konstrukce
- Stavební projekty všech profesí
- Projekt elektro včetně slaboproudu, EPS, EZS, CCTV
- Projekt ASŘTP – polní instrumentace i řídicí systém
- Projekt komplexního vyzkoušení
- Provozní manuály

Činnosti spojené s realizací stavby

•    Zajišťování dodávek
•    Výběr dodavatelů
•    Uzavírání subdodavatelských smluv
•    Sledování jakosti a termínů přejímky dodávek
•    Kompletování průvodně technické dokumentace
•    Plánování realizace a sledování progresu
•    Sledování nákladů
•    Vedení stavby
•    Odborný dozor při výstavbě
•    Komplexní vyzkoušení
•    Uvádění do provozu
•    Asistence při zkušebním provozu a garančních zkouškách
•    Záruční a pozáruční servis