Přeskočit na hlavní obsah

Zpracování odpadů

Zaměření oboru

Sběrné dvory

Kompostárny

Biologické sušárny

Drtírny a třídírny

Výroba tuhých alternativních paliv

Zpracování ojetých pneumatik

Projektové činnosti

 • zpracování variantních návrhů stavby s ohledem na prostorové uspořádání a ekonomiku a ekologii provozu
 • zpracování postupových diagramů od vstupu odpadu do areálu po jeho výstup z areálu, pro všechny ucelené části
 • posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
 • zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, včetně neoddělitelných technologií, které jsou součástí budovy, a včetně zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
 • zpracování technologické dokumentace až do stupně pro provedení a dodávku technologií a nákup strojů
 • ověření polohy všech stávajících inženýrských sítí
 • provedení inženýrsko-geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu, provedení pedologického průzkumu
 • zpracování dendrologického průzkumu a inventarizace dřevin
 • zpracování podrobného polohopisného a výškopisného zaměření (tachymetrie) celého území dotčeného stavbou
 • zajištění autorského dozoru stavby a autorského dozoru nad dodávkou strojů a technologií

Činnosti spojené s realizací stavby

 • zajišťování dodávek
 • uzavírání subdodavatelských smluv
 • výběr dodavatelů
 • sledování jakosti a termínů přejímky dodávek
 • kompletování průvodně technické dokumentace
 • plánování realizace a sledování progresu
 • sledování nákladů
 • vedení stavby
 • odborný dozor při výstavbě
 • komplexní vyzkoušení
 • uvádění do provozu
 • asistence při zkušebním provozu a garančních zkouškách
 • záruční a pozáruční servis