Přeskočit na hlavní obsah

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery

 1. Společnost Kovoprojekta Brno a.s., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ46347011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 759(dále jen „TKB“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.Níže našiobchodnípartneři naleznouzákladní informace o zpracování osobních údajů.
   
 2. Vrámci obchodního vztahu mezi TKBa obchodnímpartneremzpracovává TKBnásledující osobní údaje obchodníchpartnerů(tj. fyzických osob podnikajících, popř. fyzických osob zastupujících právnickou osobu, je-li obchodní partner právnickou osobou):
  • jméno a příjmení;
  • adresa;
  • místo podnikání;
  • IČ, DIČ;
  • číslo bankovního účtu;
  • funkceči pracovní zařazení;
  • telefonní číslo;
  • e-mailová adresa;
  • faxové číslo;
  • číslo dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby;
  • číslo pojistné smlouvy;
  • případně další údaje poskytnuté obchodnímpartneremvrámci vzájemné obchodní spolupráce, popř. vrámci přípravyna spolupráci (zejména vrámci poptávkového řízení realizovaného za účelem výběru dodavatele).

   (dále jen „osobní údaje“)
    
 3. Osobní údaje budou ze strany TKB zpracovány za účelem identifikace smluvních stran,plnění smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv plynoucích zči souvisejících se smluvním vztahem, popř. obrany právních zájmů TKB. Osobní údaje mohou býtdále zpracovávány také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu TKB (zejména realizace poptávkových řízení za účelem výběru dodavatele).
   
 4. TKB prohlašuje, ženebudeosobní údaje poskytovat třetí straně svýjimkou:
  • orgánů veřejné správy, kterým bude osobní údaj poskytnut za účelem splnění povinnosti uložené právním předpisem či pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy;
  • zadavatele zakázky či dodavatele podílejícího se na realizaci zakázky, na níž participuje iobchodní partner, a to za účelem zajištění řádného a plynulého plnění zakázky;
  • poskytovatelů doručovatelských služebpři komunikaci sobchodním partnerem.
    
 5. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedenýmiúčelypo dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 15let od okamžiku splněníči jiného ukončenísmlouvy. Ustanovení předchozí věty neplatí vpřípadě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uchování smluvní dokumentace po dobu delší,než je stanoveno výše, přičemž vtakovém případě se uplatní delší lhůta.
   
 6. Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679ze dne 27. dubna 2016, oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)–dále jen „GDPR“)má obchodní partnerprávo od TKBpožadovat zejménapřístup ke svýmosobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz,resp.omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.Ve výše uvedených případech se obchodní partner může na TKB obrátit prostřednictvím právního oddělení TKB, e-mail kovoprojekta@kovoprojekta.cz, tel. +420532153111.
   
 7. Obchodní partnermá právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů bylyporušenyprávní předpisy(zejména GDPR). Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
   

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery (PDF)