Přeskočit na hlavní obsah

Občanské a bytové stavby, infrastruktura

Zaměření oboru

Obytné a bytové domy

Dopravní systémy

Využití odpadního tepla a energetické stavby

Budovy nevýrobní

Obchodní centra
Komunální stavby
Administrativní budovy
Stavby skladování a logistiky

Inženýrské stavby

Plynovody, teplovody, vodovody, kanalizace, stavby ČOV
Elektrické rozvody

Projekční činnosti

 • Studie proveditelnosti
 • Architektonické studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Zadávací dokumentace pro výběrová řízení
 • Dokumentace pro provádění stavby, a to:
  • Stavební projekty všech profesí
  • Technologická část
  • Mechanická část projektu, tj. dispoziční uspořádání strojů a zařízení včetně potrubních tras, a to jak ve 2D, tak i 3D modelu, dilatační výpočty, návrh ocelové konstrukce
  • Projekt elektro včetně slaboproudu, EPS, EZS, CCTV
 • Autorský dozor

Činnosti spojené s realizací stavby

 • Zajišťování dodávek
 • Uzavírání subdodavatelských smluv
 • Výběr dodavatelů
 • Sledování jakosti a termínů přejímky dodávek
 • Kompletování průvodně technické dokumentace
 • Plánování realizace a sledování progresu
 • Sledování nákladů
 • Vedení stavby
 • Odborný dozor při výstavbě